نوشته های دسته ی

دسته بندی نشده


تکنیکهای چیدمان و ویترین کردن در قسمت قبل در مورد چیدمان فروشگاه با توجه به ویژگیهای کالا صحبت شد. در این قسمت به بررسی تکنیکهای چیدمان در فروشگاه می پردازیم. نمایش Presentation : پس از اینکه ویژگیهای کالا از قبیل سایز وکلاس و قیمت مشخص شد باید برای چیدمان کالا از تکنیکهای نمایش ، ساپورتهای کالا …